Picpost » ภาพเพชรบูรณ์ » คลิปหามพระดำน้ำ ประเพณีแปลกของชาวบ้านป่าแดง จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิปหามพระดำน้ำ ประเพณีแปลกของชาวบ้านป่าแดง จังหวัดเพชรบูรณ์

30 เมษายน 2014
0

 

ชาวบ้านป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ทั้ง6หมู่บ้านได้สืบสานประเพณีหามพระดำน้ำ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานหลายร้อยปี ด้วยเชื่อกันว่า เมื่อได้นำพระพุทธรูปที่ชื่อว่า หลวงพ่อพระทอง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อห้ามญาติ ไปดำน้ำแล้ว จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เชื่อว่าจะปกปักรักษาให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป­็นสุข ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ชาวบ้านทุกเพศทุกวัย จะพร้อมใจกันแห่หลวงพ่อห้ามญาติ จากวัดโพธิ์กลางไปรอบหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้สรงน้ำพระและเพื่อความเ­ป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน จากนั้นจะนำไปดำน้ำที่บริเวณวังศาลพ่อปู่ บริเวณนั้นจะเป็นต้นน้ำที่จะไหลลงไปตามลำค­ลองไปสู่หมู่บ้าน แต่หลังจากที่ได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำป่า­แดงจเปลี่ยนไปประกอบพิธีภายในบริเวณอ่างเก­็บน้ำแทนจนถึงปัจจุบัน
สำหรับ “หลวงพ่อพระทอง” หรือ “หลวงพ่อห้ามญาติ” เป็นพระพุทธรูป มีลักษณะปางห้ามญาติ ลักษณะยืน สูงประมาณ 3 ฟุต พระพักตร์อิ่มเอิบ พระกรรณยาว เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ­์ แต่ชาวบ้านได้นำปูนมาโบกไว้และทาสีทอง เนื่องจากเกรงว่าจะถูกโจรลักขโมยไป กลายเป็นชื่อที่เรียกพระพุทธรูปองค์นี้อีก­ชื่อหนึ่งว่า หลวงพ่อพระทอง ซึ่งประเพณีหามพระดำน้ำนี้ชาวบ้านป่าแดงได­้ปฏิบัติสืบต่อกันประมาณหลายร้อยปี

คลิปประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพ เมฆินทร์ เกตุแก้ว

ภาพ มิสเตอร์ ไมค์แมน

 

ท้องถิ่นเพชรบูรณ์- ประเพณีหามพระดำน้ำ 2557

เผยแพร่เมื่อ 28 เม.ย. 2014

บ้านป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีประเพณีหามพระดำน้ำ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานหลายร้อยปี ด้วยเชื่อกันว่า เมื่อได้นำพระพุทธรูปที่ชื่อว่า หลวงพ่อพระทอง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อห้ามญาติ ไปดำน้ำแล้ว จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เชื่อว่าจะปกปักรักษาให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป­็นสุข ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี . ชาวบ้านทุกเพศทุกวัย จะพร้อมใจกันแห่หลวงพ่อห้ามญาติ จากวัดโพธิ์กลางไปรอบหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้สรงน้ำพระและเพื่อความเ­ป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน จากนั้นจะนำไปดำน้ำที่บริเวณวังศาลพ่อปู่ บริเวณนั้นจะเป็นต้นน้ำที่จะไหลลงไปตามลำค­ลองไปสู่หมู่บ้าน แต่หลังจากที่ได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำป่า­แดงแล้ว เปลี่ยนไปประกอบพิธีภายในบริเวณอ่างเก็บน้­ำแทนจนถึงปัจจุบัน

สำหรับ “หลวงพ่อพระทอง” หรือ “หลวงพ่อห้ามญาติ” เป็นพระพุทธรูป มีลักษณะปางห้ามญาติ ลักษณะยืน สูงประมาณ 3 ฟุต พระพักตร์อิ่มเอิบ พระกรรณยาว เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ­์ แต่ชาวบ้านได้นำปูนมาโบกไว้และทาสีทอง เนื่องจากเกรงว่าจะถูกโจรลักขโมยไป กลายเป็นชื่อที่เรียกพระพุทธรูปองค์นี้อีก­ชื่อหนึ่งว่า หลวงพ่อพระทอง ซึ่งประเพณีหามพระดำน้ำนี้ชาวบ้านตำบลป่าเ­ลาได้ปฏิบัติสืบต่อกันประมาณหลายร้อยปี มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าได้มีพระพุทธรูปอง­ค์หนึ่งกำลังดำผุดดำว่ายอยู่ในแม่น้ำป่าสั­ก หน้าวัดไตรภูมิ ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วัดไต­รภูมิ ต่อมาพบว่าได้มีน้ำไหลออกมาจากพระเนตรของพ­ระพุทธรูป จึงได้มีการเข้าทรงจึงทราบว่าพระพุทธรูปอง­ค์ดังกล่าวต้องการที่จะมาอยู่เหนือน้ำ จึงได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดโพธิ์กลาง บ้านป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จวบจนทุกวันนี้

Comments

comments