ข่าว » จังหวัดเพชรบูรณ์ เร่งขยายผลกระจายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

จังหวัดเพชรบูรณ์ เร่งขยายผลกระจายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

7 กุมภาพันธ์ 2018
0

จังหวัดเพชรบูรณ์ เร่งขยายผลกระจายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

จังหวัดเพชรบูรณ์ เร่งขยายผลสร้างการรับรู้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐแก่ประชาชนใน 476 หมู่บ้านเป้าหมาย นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ โดยการอบรมให้ความรู้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร จปฐ.กรรมการหมู่บ้าน และเยาวชนหรือนักเรียน กศน.หมู่บ้านละ 4 คน ที่สามารถขยายผลการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน เพื่อไปทำหน้าที่กระจายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป โดยกำหนดฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือโครงการ “เน็ตประชารัฐ” วงเงิน 13,000 ล้านบาท โดยให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) พร้อมจัดให้มีจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการหมู่บ้านละ 1 จุด ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ที่ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้งานของประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิตัล

Comments

comments