ข่าว » เพชรบูรณ์ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

เพชรบูรณ์ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

7 กุมภาพันธ์ 2018
0

เพชรบูรณ์ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ เข้าร่วมก่อนการประชุมมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2561 ซึ่งมี 2 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานปนะกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 แห่ง
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน ที่จะสร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนทำงาน และประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการฯ ตามแผน ดังนี้
1.ตรวจและกำกับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ
2.ส่งเสริมสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
3.โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (ประชุม)
4.โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัด)
5.ประชุมคณะอนุกรรมการปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด
6.ตรวจแรงงานนอกระบบ
7.รณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.สร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
9.โครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
10.โครงการสร้างการรับรู้ จิตสำนึก ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัท การจัดอบรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสมาคมและบริษัทต่างๆ

Comments

comments