ข่าว » สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดสัมมนาสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดสัมมนาสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์

5 กุมภาพันธ์ 2018
0


สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดสัมมนาสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์
หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คนที่สอง เป็นประธาน เปิดโครงการ สัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ นายสุรศักดิ์ มุกประดับ กรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วม
นายสุรศักดิ์มุกประดับ กรรมาธิการวิสามัญ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยคณะอนุ กรรมาธิการการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้จัดการสัมมนาโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง ตลอดจนส่งเสริม สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างให้ประชาชนในชุมชนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพและคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มีจิตสำนึกอุดมการณ์ในการรักชาติและนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติต่อตนเองครอบครัวชุมชน และสังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี มีจิตสำนึกว่า สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญต่อชาติไทย

Comments

comments