ข่าว » จ.เพชรบูรณ์ เปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560

จ.เพชรบูรณ์ เปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560

27 ธันวาคม 2017
0

นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 โดยมีนายนภดล มาจาก ประธานชมรมผู้ปกครองเด็กพิการทางสติปัญญาจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ กว่า 500 คน เข้าร่วม ณ ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการได้แสดงความสามารถ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่คนพิการและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ ซึ่งถือเป็นบแบบอย่างที่ดีของสังคม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบเงินรางวัลชุดการแสดง มอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 แห่ง มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ จำนวน 2 แห่ง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนคนพิการที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 50 ทุน มอบเกียรติบัตรให้คนพิการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 10 คน มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพตัวแทนคนพิการและดูแลคนพิการ 20 คน ตอบปัญหาและเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลและนิทรรศการงานฝีมือของกลุ่มผู้พิการ

Comments

comments