ข่าว » สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประชารัฐปฏิรูปประเทศ

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประชารัฐปฏิรูปประเทศ

7 ธันวาคม 2017
0

ที่ ห้อง After you โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประชารัฐปฏิรูปประเทศ และการขยายเครือข่ายวิทยุชุมชนจิตอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการสนับสนุนกลไกระดับจังหวัดเสริมสร้างสุขภาวะ พ.ศ.2560

นายวิริทธิ์พล หิรัญรัตน์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานว่า ตามโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)เป็นหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานรัฐทุกประเภท สช.จึงเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาลอย่างแข็งขันมาแต่ต้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจฐานราก และด้านประชารัฐเพื่อสังคมที่เล็งเห็นว่างานจิตอาสาในแนวทางการรวมพลัง ที่เรียกว่า “เป็นประชา-รัฐ” เช่นนี้ เป็นรูปธรรมที่ดีที่สุดประการหนึ่งในการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสู่ประเทศไทย 4.0 เพราะสามารถสะท้อนทั้งคุณลักษณะของสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็งและสังคมคุณธรรมไปพร้อมกัน ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ-วิชาชีพในระดับต่างๆ อีกด้วย งานด้านการพัฒนากลไกสื่อจิตอาสานับเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมและสังคมได้รับรู้ เกิดเป็น กระแสให้สังคมตระหนัก และมีส่วนร่วมในเป้าหมายตามภารกิจของ สช.

สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับภาคเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการถักทอเครือข่ายวิทยุชุมชนจิตอาสาเพื่อสนับสนุนกลไกระดับจังหวัด เสริมสร้างสุขภาวะ พ.ศ.2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวและเสียงตามสายจิตอาสา และแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสื่อจิตอาสาในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวและเสียงตามสายจิตอาสาในการสนับสนุนงานจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในชุมชน ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หอกระจายข่าว และเสียงตามสาย รวม 40 คน

สำหรับกิจกรรมการเสวนาบนเวที หัวข้อ เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประชารัฐปฏิรูปประเทศ และการขยายเครือข่ายวิทยุชุมชนจิตอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจาก นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายประเสริฐ อินทา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเวที โดยมีนายสุขสันต์ ภิชัย จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา

Comments

comments