ข่าว » จ.เพชรบูรณ์เปิดตลาดประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

จ.เพชรบูรณ์เปิดตลาดประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

6 ธันวาคม 2017
0

ที่ถนนคนเดิน เพ็ด-ซะ-บูน บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดตลาดประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยวและประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐและมีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอพื้นที่จำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 10 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้ลงทะเบียนร่วม 11 อำเภอจำนวนทั้งสิ้น 1,407 ราย โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดเปิดตลาดประชารัฐอย่างเป็นทางการ พร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ ในวันนี้ ที่ถนนคนเดิน เพ็ด-ซะ-บูน บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ครอบคลุมตลาดทั้ง 7 ประเภท ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐ Modern Trade ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ซึ่งกิจกรรมภายในงานวันนี้จะมีการจำหน่ายสินค้าของตลาดทั้ง 7 ประเภท มีการแสดงของมหรสพ ดนตรี การแสดงของนักร้อง ก้อง สหรัถ สังคปรีชา มาร่วมขับกล่อมบทเพลงให้นักท่องเที่ยวได้รับฟังอีกด้วย
สำหรับการจัดโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประเทศไทย จำกัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ 1.ตลาดประชารัฐ Green market 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 3.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4.ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข 5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6.ตลาดประชารัฐ Modern Trade 7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 8. ตลาดประชารัฐต้องชม และ 9.ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและพัฒนาตลาดใหม่เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับมีที่ค้าขายให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ขาย ลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ จัดสรรลงพื้นที่ตลาดที่เข้าร่วมโครงการอันจะนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต และเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม

Comments

comments