ข่าว » เพชรบูรณ์ เปิดเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ เปิดเทศกาลข้าวใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์

6 ธันวาคม 2017
0

ที่พุทธอุทยานเพชบุระ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ โดยมีนายสุชาติ สุขดี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด
นายสุชาติ สุขดี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)โดยส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ที่รักษาอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จึงได้ร่วมกับภาครัฐ วิชาการ ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน จัดงานเทศกาลเข้าใหม่ขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ประเพณี วัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการทําบุญตักบาตรข้าวใหม่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การแสดงนิทรรศการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชาวนาและเผยแพร่พันธุ์ข้าวไทย การสาธิตการทำนา การเกี่ยวข้าว การสีข้าว การจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว พร้อมทั้งจัดให้มีการจำหน่ายเข้าใหม่ของฤดูกาล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ให้แก่ประชาชนในราคาถูก และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการนำข้าวมาจัดทำเป็นชุดของขวัญขนาด 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

Comments

comments