ข่าว » จ.เพชรบูรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบทบทวน

จ.เพชรบูรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบทบทวน

10 ตุลาคม 2017
0

ที่ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบทบทวน ประจำปี 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 (ประชาพิจารณ์) พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ นายอำเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมใน ก.บ.จ. ภาคประชาสังคมใน กธจ. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอ รวมกว่า 300 คน
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด มีนโยบายมุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่าย ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด สอดรับกับนโยบายระดับชาติ โดยจัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ภาคเช้า หลังรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบทบทวน ประจำปี 2562 โดยผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนภาคบ่าย เป็นการรับฟังความคิดเห็นฯ และถาม-ตอบ ข้อซักถาม

 

Comments

comments