กินเที่ยว » สินค้าโอท็อปเพชรบูรณ์ OTOP » กลุ่มสตรีแสงจันทร์

กลุ่มสตรีแสงจันทร์

5 ตุลาคม 2017
0

กลุ่มสตรีแสงจันทร์ เมื่อประมาณ ๑๐ ปีก่อน ประธานกลุ่มสตรีแสงจันทร์
(นางจิรภัค สุดใจ) เคยทำงานที่โรงงาน ต่อมาได้ออกมาทำงานเย็บเสื้อผ้า จึงได้มีแนวคิดในการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมในการเย็บเสื้อผ้านักเรียน จนได้รับมาตรฐานภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) โดยส่งตามโรงเรียนต่างๆ และมีช่วงหนึ่งสมาชิกกลุ่มว่างงาน ประธานกลุ่มและสมาชิกจึงได้ประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา จึงได้มีแนวคิดในการทำกระเป๋า และพัฒนาต่อยอดเป็นกระเป๋าสตรีผ้าหลุยส์ ซึ่งทำจากผ้าม่านลายหลุยส์ พรมเช็ดเท้าเอนกประสงค์ ออกมาจำหน่าย เพื่อหารายได้ให้แก่สมาชิก และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันนี้
แนวคิด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรีผ้าหลุยส์ ซึ่งทำจากผ้าม่านลายหลุยส์ ความเป็นมา ผ้า คนไทยเราใช้เป็นเครื่องนุงห่มโดยค้นคิดประดิษฐ์ได้สำเร็จตั้งแต่เมื่อไรนั้น ไม่มีหลักฐานแน่นอนเด่นชัด ทราบแต่ว่าคนไทยเรารู้จักนำเอาฝ้าย ปอ และไหม มาทอเป็นผ้าได้นานแล้ว หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะที่พบแสดงให้เห็นว่าบนแผ่นดินไทยมีร่องรอยการใช้ ผ้าและทอผ้าได้ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือ เมื่อราว ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว และสืบทอดต่อมาตลอดทั้งสมัยทวารวดีศรีวิชัย และลพบุรี ในจดหมายเหตุจีนที่บันทึกเกี่ยวกับดินแดนของไทยไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุย เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑
ปัจจุบัน วิวัฒนาการของโลกมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นถึงขั้นค้นคิดประดิษฐ์ใยสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทอเป็นผ้าดังที่พบอยู่มากมาย เนื่องจาก การที่ตลาดของผ้ามีการแข่งขันกันสูงมากในปัจจุบัน ทางคณะที่ปรึกษาจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผ้าให้มีความแตกต่างเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ในตลาดของผ้า จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สตรีผ้าหลุยส์ให้มีรูปแบบและลักษณะที่สวยงามและแตกต่างเพื่อสร้างความแตกต่างทางด้านรูปแบบให้กับผลิตภัณฑ์ และยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายเช่น ผ้าปูที่นอน ชุดนักเรียน เป็นต้น

ประธานกลุ่มผู้ผลิต กลุ่มสตรีแสงจันทร์

นายสิธิชัย แสงจันทร์

ที่อยู่ 195/1 3 – – ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 0-56740-017,0-8104-5351-9

       

Comments

comments