กินเที่ยว » สินค้าโอท็อปเพชรบูรณ์ OTOP » กลุ่มแปรรูปมะขามหวานบ้านยาวี ไร่บุญคง

กลุ่มแปรรูปมะขามหวานบ้านยาวี ไร่บุญคง

5 ตุลาคม 2017
0

กลุ่มแปรรูปมะขามหวานบ้านยาวี ไร่บุญคง

คุณสังเวียน เริ่มอาชีพทำสวนมะขามหวานตั้งแต่ปี 2511 โดยปลูกมะขามหวานพันธุ์ขันตี ศรีชมพู สีทอง และประกายทอง บนเนื้อที่ 40 ไร่ อยู่เลขที่ 120/1 หมู่ที่ 1 ริมถนนสระบุรี-หล่มสัก บ้านยาวี ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และจำหน่ายกิ่งพันธุ์และมะขามหวานฝัก ตามงานเทศกาลต่างๆ ภายในจังหวัด ปี 2549 เริ่มตั้งร้านจำหน่ายมะขามหวานฝักที่บริเวณด้านหน้าของสวน โดยตั้งชื่อว่า “ไร่บุญคง” ตามชื่อสกุลเดิมของตนเอง

ต่อมาปี 2537 ราคามะขามหวานตกต่ำมาก คุณสังเวียน มีความคิดที่จะแปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้หลากหลายมากขึ้น เช่น มะขามคลุกน้ำตาล มะขามคลุกบ๊วย จนมีชื่อเสียงติดตลาด ผลิตสินค้าไม่ทัน จึงมีแนวความคิดที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

สุดท้าย ได้ตั้งกลุ่มแปรรูปมะขามหวานบ้านยาวี มีคุณสังเวียน เป็นประธานกลุ่ม

ปี 2547 ได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการเกษตร ของสถานีวิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์ ให้สมัครเข้าร่วมโครงการรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ของมะขามหวานกับสมาชิกกลุ่มรวม 40 คน ได้รับคำแนะนำจากเกษตรกรอาสา (GAP อาสา) ที่นักวิชาการเกษตรได้ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระบบการจัดการคุณภาพจนเป็นที่เข้าใจ และมีนักวิชาการเกษตรซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินเข้าไปตรวจสวนตามข้อกำหนด ก็สามารถผ่านการรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) จากกรมวิชากาเกษตรได้อย่างไม่ยากเย็น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2548

ปัจจุบันได้รับการต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิตพืชจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณสังเวียน ปลูกมะขามหวานพันธุ์ขันตี 20 ไร่ ที่เหลืออีก 20 ไร่ ปลูกพันธุ์การค้าอีก 3 พันธุ์ คือ ศรีชมพู สีทอง และประกายทอง รวมเป็น 40 ไร่ โดยปลูกในสภาพไร่ ระยะปลูก 10×10 เมตร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์ล้อมรอบด้วยภูเขา ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จะเห็นว่ามะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรสชาติหวาน หอม อร่อย เนื้อมะขามมีเนื้อสวยสม่ำเสมอ หนา นุ่ม เหนียว ไม่ชื้นแฉะ สาแหรกหุ้มเนื้อมีน้อย เปลือกของฝักมีสีน้ำตาลขาวนวล ซึ่งแตกต่างจากแหล่งอื่น

คุณสังเวียน ได้ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้ต้นมะขามหวานสมบูรณ์มากขึ้น สามารถติดฝักในรุ่นที่สองอีก ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ส่วนแหล่งน้ำได้ขุดสระเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี สารเคมีที่ใช้ไม่มากนัก มีการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงในช่วงแตกใบอ่อนก่อนออกดอกบ้างตามความจำเป็น การเก็บเกี่ยวมะขามหวานจะให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป โดยจะสุกและเก็บเกี่ยวได้ระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป สวนของคุณสังเวียนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 19 ตัน ในปีที่ผ่านมา เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว จะนำมาผึ่งแดดประมาณ 2 แดด หรืออบไอร้อน แต่ถ้าต้องการเก็บไว้ข้ามปีกรณีที่ราคาตกต่ำ ก็นำผลผลิตของตนเองและของสมาชิกกลุ่มเก็บไว้ในห้องเย็นสามารถจุได้กว่า 100 ตัน สร้างเมื่อปี 2541 มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

คุณสังเวียนได้เสียสละพื้นที่ของไร่บุญคงเป็นตลาดกลางสำหรับให้สมาชิกในกลุ่มมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยมะขามหวานฝักและมะขามหวานแปรรูป เช่น มะขามแกะเมล็ด มะขามหวานคลุกน้ำตาล มะขามหวานคลุกบ๊วย มะขามหวานคลุกไอซิ่ง มะขามหวานแช่อิ่ม

ล่าสุดทำมะขามจี๊ดจ๊าด ออกมาทำตลาดได้ดีมาก โดยเฉพาะลูกค้าสุภาพสตรีชอบมาก สำหรับมะขามศรีชมพูแกะเมล็ด จะเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มเพราะได้รับรางวัล โอท็อป 5 ดาว เมื่อปี 2549

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของคุณสังเวียนจะมีคุณภาพ เพราะหน่วยงานราชการที่สนับสนุนจะช่วยตรวจสอบให้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอาหารและยาจากกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งคุณสังเวียน จันทมาลา เป็นผู้ใฝ่รู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อยู่เป็นประจำ มีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ มีการคัดเกรดผลผลิต พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้หลากหลายและสวยงามน่าสนใจ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ และที่สำคัญ คุณสังเวียนได้ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในโครงการนำร่อง จัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “มะขามหวานเพชรบูรณ์” (Geographic Indication : GI) ตั้งแต่ปี 2547 ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยผลักดันให้สำเร็จเพื่อให้ชาวเพชรบูรณ์จะได้รับผลประโยชน์ในฐานะเมืองมะขามหวาน สมดังคำขวัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้สนใจชมไปศึกษาดูงานโปรดติดต่อ คุณสังเวียน จันทมาลา บ้านเลขที่ 120/1 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก บ้านยาวี ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. (056) 568-240 หรือ (084) 237-2956

Comments

comments