ข่าว » จ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ

จ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ

22 สิงหาคม 2017
0

 

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเวทีเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตร แบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีนายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้แทนเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 200 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเป็นนโยบายสำคัญลำดับต้นๆ โดยบูรณาการรวมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมุ่งประเด็นไปที่การ ลด ละ เลิก สารเคมีเป็นหลักเพื่อเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน ภายใต้แผนงาน”กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ ” ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ยกระดับความเข้มแข็งส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร จากเกษตรกรรายเดี่ยวเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ และสหกรณ์ โดยลำดับปัจจุบันมีเครือข่ายของเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ทั้ง 11 อำเภอ สินค้าภายใต้แผนงานสามารถเชื่อมต่อเข้าจำหน่ายโมเดิร์นเทรด หรือตลาดที่มีกำลังซื้อสูง อาทิ ในกลุ่มเครือเซ็นทรัล เดอะมอลล์ แมคโคร และตลาดอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันเครื่องหมายรับรอง “กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ ” ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว
ด้านนายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการจัดทำ“โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ” เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตร กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตรผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชน เห็นถึงความสำเร็จในการประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายของรัฐบาล โดยกิจกรรมในวันนี้มีการจัดเวทีเสวนา การส่งเสริมด้านการเกษตรปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม การบรรยายพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และกิจกรรมแบ่งกลุ่มนำเสนอ แนวคิด/วิธีการด้านการส่งเสริมเกษตรเพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย

 

Comments

comments