ข่าว » ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1

ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1

10 สิงหาคม 2017
0

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ภายใต้โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมี ดร.บุญส่ง กวยเงิน ตัวแทนคณะกรรมการจัดโครงการตัวประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี เข้าร่วม ที่ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
ดร.บุญส่ง กวยเงิน ตัวแทนคณะกรรมการจัดโครงการตัวประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดตากจัดให้มีโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี พ.ศ. (2560 – 2579)เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี ที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด ก่อนที่จะแปลงไปสู่แผนการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อกำหนดเป็นแผนงานและโครงการที่มีคุณภาพเกิดผลชัดเจนและเป็นรูปประธรรมในพื้นที่
โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้กลุ่มจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปีเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาไปสู่การกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพื้นที่ สู่ระดับภาค ประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การพัฒนาที่มีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Comments

comments