สังคม » จ.เพชรบูรณ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ.เพชรบูรณ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 พฤษภาคม 2017
0

วันนี้ (22 พ.ค.60) นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 279 คน เข้ารับการอบ ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์
นายอาคม สุวรรณโน กล่าวว่า ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับ หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึ่งโครงการที่จะดำเนินการต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์ เป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปในทางเดียวกัน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ 2559 เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกันอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Comments

comments